Artikel 1 – Definities
Dienst: elke handeling die geen levering van goederen is. Als er geen sprake is van een fysieke gegevens drager, spreekt men van het leveren van een dienst.
Koper: iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Less4Games in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Product: standaard software in de vorm van digitale codes.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Less4Games

Vestigingsadres:
Voortsweg 117
7523 CD  ENSCHEDE
Telefoonnummer Nederland: 0628 430 035
Bereikbaarheid: 09:00-21:00 per dag, 5 dagen per week ( in het weekend beperkt)
E-mail: info@less4games.com via de mail 7 dagen per week beschikbaar en in het weekend beperkt
KvK-nummer: 59348275
Btw-identificatienummer Nederland: NL182835911B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Less4Games en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Less4Games en koper.
2. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Less4Games. Op verzoek wordt een schriftelijk exemplaar toegezonden.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
4. Less4Games behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan de wettelijke normen van Nederland.
5. Door het gebruik van de internetsite van Less4Games en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper de algemene voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals staan vermeld op de internetsite.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als Less4Games gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Less4Games niet en geven in beginsel geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4. Een aanbod is geldig zolang de voorraad strekt.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Koper en Less4Games komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden gesteld in artikel 7 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Less4Games zullen voor zover de wet toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.
3. Less4Games treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Met betrekking tot de elektronische betaling neemt Less4Games passende veiligheidsmaatregelen in acht.
4. Less4Games kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Less4Games op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
1. Voor de producten van Less4Games is, in overeenstemming met de Wet Verkopen op Afstand, geen herroepingsrecht van toepassing.

Artikel 7 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Less4Games producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Less4Games geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief BTW.
4. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk/ en zetfouten. Voor de gevolgen van druk/ en zet fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Less4Games worden gecorrigeerd.

Artikel 8 - Betaling
1. Bij bestelling via de internetsite kan worden betaald via de Bank of iDEAL. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de producten verstuurd. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Less4Games.
2. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden. In het geval er tussen koper en Less4Games een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de koper in verzuim is.
3. Bij het niet of niet tijdig betalen zijn de extra kosten altijd voor rekening van de koper.
4. Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Less4Games als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
5. In geval van niet-tijdige betaling is Less4Games bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 9 - Levering en uitvoering
1. Less4Games zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het e-mailadres dat de koper aan Less4Games kenbaar heeft gemaakt.
3. Less4Games maakt gebruik van een volledig geautomatiseerd leveringssysteem, inhoudende;

  •  iDeal betalingen worden direct verwerkt en de bestelling wordt onmiddellijk verstuurd naar het door koper opgegeven e-mailadres.
  • Mister Cash betalingen worden direct verwerkt en de bestelling wordt onmiddellijk verstuurd naar het door koper opgegeven e-mailadres.
  • Betalingen via overboeking worden ook volledig geautomatiseerd verwerkt en geleverd. Hierbij bedraagt de wachttijd ongeveer een werkdag)

Andere betalingsmogelijkheden, welke Less4Games aanbiedt, zullen kenbaar gemaakt worden via de website, inclusief de hiervoor geldende voorwaarden.

4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan per email of telefonisch bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
5. Na ontbinding conform het vorige lid zal Less4Games het bedrag dat koper betaald heeft onverwijld terugbetalen. Dit conform de wettelijk gestelde termijnen.
6. Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en garantie
1. Een screenshot van de bank met betrekking tot de betaling geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
2. Less4Games garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
3. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan geen sprake zijn van garantie indien;
• de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
• er sprake is van een gebrek als gevolg van het niet met de bestemming corresponderend- of onoordeelkundig- gebruik van het product;
• beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
4. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
5. Een eventueel door Less4Games als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de koper jegens Less4Games kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
6. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de koper jegens Less4Games kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door Less4Games verleende garantie.
7. Less4Games is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.
9. Less4Games behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Less4Games gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10. In geen geval kan Less4Games aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door gebruik van deze website inclusief problemen ontstaan tussen koper en Less4Games. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
11. Less4Games kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet werken van het product als dit ligt aan gebrekkige middelen bij de koper.
12. Less4Games is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Less4Games. Less4Games is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
13. Indien Less4Games, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst en eigendomsvoorbehoud
1. Less4Games staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.
3. De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Less4Games, haar toeleveranciers of andere rechthebbende.

Artikel 12 - Gegevensbeheer
1. Less4Games respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens. Less4Games neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
2. Less4Games houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
3. Koper kan ten alle tijden via de email vragen welke gegevens omtrent koper zijn verwerkt. Per email kan koper verzoeken tot verbetering, aanvulling of andere correcties met betrekking tot deze gegevens, Less4Games zal deze zo spoedig mogelijk verwerken. Indien geen prijs meer wordt gesteld op het ontvangen van informatie dan dient koper Less4Games hiervan, per email, op de hoogte te stellen.
4. De site van Less4Games kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van derden of hun sites heeft Less4Games geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 13 – Toepasselijk recht/bevoegd rechter
1. Op overeenkomsten tussen Less4Games en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Van geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst tussen Less4Games en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Arnhem/Zutphen kennis, tenzij Less4Games de voorkeur geeft het geschil aan de bevoegd rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen. Met uitzonderingen van de geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.